avatar

Kocham Spa!

Brak ocen

Sprawdzony

Aktualne Info

Szybko odpowiada

Podstawowe informacje

Warsaw, ul. Sułkowicka 2/4
Dzisiaj 09:00 - 21:00keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
poniedziałek09:00-21:00
wtorek09:00-21:00
środa09:00-21:00
czwartek09:00-21:00
piątek09:00-21:00
sobota09:00-17:00
niedzielaNieczynne
Napisz do nas

W skrócie

Brak filtrów

O firmie

5% ZNIŻKI DLA NASZYCH FANÓW! Dla naszych fanów mamy specjalną ofertę. Przyjdź do salonu z wydrukowaną stroną fan page'a, na której widnieje Twój komentarz, a otrzymasz 5% zniżki na wszystkie usługi (poza depilacją laserową).

------------------------------------------------------------------------ Regulamin konkursu „Stylizacje karnawałowe” § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu „Stylizacje karnawałowe”, zwanego dalej „Konkursem”, jest: TREND S.C. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kosmatki 16 (dalej zwany „Organizatorem”). 2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. § 2. CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs rozpocznie się 30. Grudnia 2011r i zakończy 22. stycznia 2012 roku. § 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która w terminie wymienionym w paragrafie 2 niniejszego regulaminu prześle na adres konkurs@cece.pl zdjęcie przedstawiające „Stylizację karnawałową”. Mail ze zdjęciem powinien zawierać również imię, nazwisko, numer telefonu i miejsce zamieszkania Uczestnika. 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanego zdjęcia w portalu facebook.com na fan page’u Organizatora. 3. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby pełnoletnie. 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie zdjęć oraz swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania i adres e-mail Uczestnika) w celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Konkursu oraz wyrażeniem zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o posiadaniu praw osobistych i majątkowych do nadesłanego przez niego zdjęcia. 6. Uczestnik Konkursu, nadsyłając zgłoszenie oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia. 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów oraz ich małżonkowie i najbliżsi krewni. Określenie najbliżsi krewni odnosi się do wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa pracowników Organizatorów. § 4. NAGRODY 1. W Konkursie zostanie wyłonionych dwóch Laureatów. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody: I miejsce: Rytuał blask jedwabiu + zestaw kosmetyków + maska w kapsule (miodowa lub czekoladowa) II miejsce: Rytuał blask jedwabiu 2. Odbiór nagród będzie miał miejsce w salonie Ce-Ce Beauty Clinic przy ul. Sułkowicka 2/4 w Warszawie. § 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Spośród osób, które wykonają czynności opisane w paragrafie 3 niniejszego regulaminu, Organizator wyłoni dwóch Laureatów – osoby, które nadesłały najlepsze zdjęcie przedstawiające „Stylizację karnawałową” . § 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 24. Stycznia 2012r na fan page'u Organizatora znajdującym się pod adresem: http://www.facebook.com/kochamy.spa. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej w e-mailu zwrotnym. 3. Podstawą do odbioru nagrody w salonie Organizatora – Ce-Ce Beauty Clinic będzie wydruk wiadomości prywatnej wysłanej do Laureata. § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w salonie Organizatora – Ce-Ce Beauty Clinic oraz na oficjalnym like page'u znajdującym się pod adresem http://www.facebook.com/kochamy.spa. 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści umieszczane przez uczestników Konkursu. 4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje wciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 6. Nagroda zostanie wręczona osobom nagrodzonym lub osobom umocowanym do odbioru nagrody w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 30. ust. 1 pkt. 2) Organizatorzy Konkursu pobiorą i odprowadzą do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości nagrody. 7.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. § 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały nadesłane przez Uczestników Konkursu. 2. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za materiały zgłoszone do udziału w Konkursie. 3. Spory, które wynikną w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w pkt. 1 rozstrzygane będą pomiędzy wskazanymi w nim stronami, z wyłączeniem odpowiedzialności Organizatora. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa zostały naruszone z uwagi na materiały nadesłane przez uczestników Konkursu.

Transport publiczny:FAN PAGE "Kocham Spa!" POWSTAŁ Z MYŚLĄ O LUDZIACH, KTÓRZY CENIĄ PIĘKNO, DBAJĄ O SWOJE CIAŁO I JEGO HARMONIĘ Z POTRZEBAMI DUCHA ;) Jeśli tak jak my kochasz SPA, dołącz do nas! ********************************************** Dla naszych fanów mamy specjalną ofertę. Przyjdź do salonu z wydrukowaną stroną fan page'a, na której widnieje Twój komentarz, a otrzymasz 5% zniżki na wszystkie usługi (poza depilacją laserową).

Opinie

Dodaj opinię
Wyżej przedstawione informacje w żaden sposób nie stanowią oferty handlowej