REGULAMIN USŁUGODAWCY KOŁOMNIE.PL

Do Usługodawcy stosuje się postanowienia dotyczące Użytkowników, zgodnie z Regulaminem Ogólnym, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Niniejszy Regulamin stanowi odpowiednio zmianę lub uzupełnienie Regulaminu Ogólnego. W szczególności, jeżeli w niniejszym Regulaminie pojawiają się pojęcia niewyjaśnione poniżej w definicjach, należy wrócić do treści Regulaminu Ogólnego. Jeżeli jednak w niniejszym Regulaminie istnieje sprzeczność treści z Regulaminem Ogólnym w stosunku do Usługodawcy, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.

Usługodawca może korzystać z Platformy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu Ogólnego i Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Usługodawca nie akceptuje w szczególności Regulaminu, nie może on korzystać z Platformy ani Usług. Akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta z Platformy w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej.

Publikacja Lokalu lub Wydarzenia w ramach Platformy oznacza, iż staje się ono ogólnie dostępne do wglądu dla nieograniczonej liczby osób.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

Konto

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kołomnie; wydzielona indywidualnie Usługodawcy; Konto umożliwia korzystanie z Usług

Newsletter

bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Usługodawcy są informowani o nowościach w ramach Platformy, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Okres Abonamentowy

tygodniowy, miesięczny lub roczny okres świadczenia Usługi, za który Usługodawca uiszcza się Opłaty; Okres Abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca

Opłata

Opłata, której wysokość jest zależna zakresu przedmiotowego Usług, ewentualnie również od Okresu abonamentowego

Regulamin

niniejszy Regulamin świadczenia Usług na rzecz Usługodawców

Tag

znacznik, będący frazą bądź słowem kluczowym dla danego rodzaju usług lub towarów

Umowa

porozumienie zawierane między Kołomnie a Usługodawcą, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy oraz Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Usługa/ Usługi

bezpłatne lub odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kołomnie, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy, służących w szczególności publikacji Wydarzeń lub informacji i danych dotyczących Lokali

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1.1. Kołomnie nie udziela żadnych gwarancji handlowych, oprócz tych wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Kołomnie nie może zagwarantować skuteczności sprzedażowej Lokalu lub Wydarzenia.

  1.2. Kołomnie może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta i/lub Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  (a) naruszenia przez Usługodawcę warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa;
  (b) podejmowania przez Usługodawcę działań na szkodę innych Usługodawców, osób trzecich lub Kołomnie;
  (c) gdy Kołomnie ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  1.3. Kołomnie o usunięciu Konta/wypowiedzeniu Umowy powiadomi Usługodawcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty e-mail wskazany podczas rejestracji konta na Facebooku, podając jednocześnie podstawę takiego działania.

  1.4. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone na Platformie w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Usługodawcy zostaną usunięte, a Usługodawca utraci do nich bezpowrotnie dostęp.

  1.5. Jeżeli Konto Usługodawcy zostało usunięte przez Kołomnie, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Usługodawcę naruszeń Regulaminu, Kołomnie może odmówić świadczenia na rzecz tego Usługodawcy jakichkolwiek dalszych Usług.

  1.6. Kołomnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej i odpowiedzialność Kołomnie zawsze ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Usługodawcę strat.

  1.7. Kołomnie współpracuje również z partnerami zewnętrznymi, którzy umieszczają w ramach Platformy własne treści reklamowe lub funkcjonalności swoich aplikacji czy innych usług. Usługodawca nie ma wpływu na zakres tych treści lub funkcjonalności, chyba że Kołomnie w indywidualnych przypadkach wskaże inaczej.

 2. KONTO USŁUGODAWCY

  2.1. W celu założenia Konta, Usługodawca dopełnia procedury rejestracji za pomocą wtyczki Facebook. Z chwilą potwierdzenia przez Kołomnie dokonania rejestracji poprzez powiadomienie na Facebooku, pomiędzy Kołomnie a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.

  2.2. W niektórych przypadkach Lokal lub Wydarzenie jest tworzone w ramach Platformy automatycznie, poprzez integrację Platformy z zewnętrznymi serwisami. Jeżeli dany podmiot jest właścicielem Lokalu lub organizatorem Wydarzenia, może zwrócić się do Kołomnie w celu nadania mu uprawnień administratora w stosunku do takiego Lokalu lub Wydarzenia. Po przyznaniu mu takiego statusu przez Kołomnie, tworzone jest mu Konto, a on sam staje się Usługodawcą.

  2.3. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, Użytkownik oświadcza, iż działa na zlecenie podmiotu (firmy) wskazanego w formularzu rejestracyjnym i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz danego podmiotu (firmy). Konto zakładane jest pod warunkiem uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa jest nieważna.

  2.4. Kołomnie jest uprawnione do weryfikacji umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy, w szczególności poprzez prośbę o przesłanie dodatkowych informacji weryfikacyjnych.

  2.5. Usługodawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Kołomnie.

  2.6. Umowa o prowadzenie Konta może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w każdej chwili, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Usługodawca posługiwał się w momencie rejestracji Konta). Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Kołomnie.

  2.7. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy. Usuwając Konto, Usługodawca zrzeka się dalszego korzystania z Usług, również opłaconych. Niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku usunięcia Konta przez Kołomnie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

  2.8. Kołomnie może również usunąć Konto, w ramach którego nie było aktywności przez okres nie krótszy niż 3 (trzy) tygodnie. Informację o usunięciu Konta z powodu braku aktywności, Usługodawca otrzyma na adres e-mail, którym Usługodawca posługiwał się w momencie rejestracji Konta. Kołomnie cofnie usunięcie Konta, jeżeli Usługodawca niezwłocznie odwoła się od tej decyzji, wskazując powód, dla którego Lokal lub Wydarzenie powinno być utrzymane w ramach Platformy.

 3. LOKALE I WYDARZENIA

  3.1. Usługodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach jego Konta, jak i za jego pośrednictwem oraz przez programy afiliacyjne lub partnerskie Usługodawcy. W szczególności jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Kołomnie i wobec osób trzecich za publikowane informacje lub materiały oraz za szkody wynikłe z korzystania z takich informacji i materiałów lub rozporządzania nimi. Jeżeli więc Usługodawca zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kołomnie.

  3.2. Kołomnie agreguje publiczne treści, informacje oraz materiały o Usługodawcach, Lokalach i Wydarzeniach, oraz odnośniki z nimi powiązane automatycznie. Kołomnie nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 4. USŁUGI PŁATNE

  4.1. Kołomnie oferuje płatną Usługę w postaci możliwości samodzielnego dodawania Tagów przez umożliwienie dodania odpowiednich fraz tekstowych w Koncie administratora Usługodawcy. Każdorazowe dodanie przez Usługodawcę jednego Taga powoduje automatyczne naliczanie Opłat. Usługodawca może w ramach Platformy dodawać nieograniczoną liczbę Tagów.

  4.2. Jednorazowa opłata za zamieszczenie jednego Taga wynosi 5 zł (pięć złotych) netto. Tag zostanie opublikowany niezwłocznie z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Kołomnie.

  4.3. Opłata uiszczana jest za opublikowanie Taga i utrzymywanie jego publikacji przez jeden rok.

  4.4. Kołomnie oferuje płatną Usługę w postaci możliwości zamieszczenia danych Usługodawcy / reklamy Usługodawcy / linka do strony Usługodawcy w określonej Kategorii. Opłata uiszczana jest z góry za każdy Okres abonentowy z góry. Usługodawca podejmując decyzje odnośnie zakresu danych udostępnionych w ramach Kategorii, sposobu publikacji oraz liczby Kategorii, przesyła Kołomnie podsumowanie zamówienia w tym zakresie. W ramach niniejszej Usług, Usługodawca może również opłacić dodatkowo pozycjonowanie swojego Lokalu lub Wydarzenia w ramach Kategorii. Opłata z tytułu wykonywanego pozycjonowania jest ustalana w oparciu o stawki określone w treści Cennika.

  4.5. Kołomnie oferuje płatną Usługę pozycjonowania Lokalu lub Wydarzenia na landing page Platformy. Landing page jest ustalany zgodnie z geolokalizacją Użytkownika

  4.6. Kołomnie oferuje również płatną Usługę w zakresie możliwości zamieszczania przez Usługodawcę materiałów reklamowych - banerów reklamowych na Platformie w jednym z udostępnionych przez Kołomnie w tym celu miejsc/zakładek. Opłata z tytułu korzystania z Usługi zamieszczenia materiałów reklamowych jest ustalana w oparciu o liczbę wejść w udostępniany materiał reklamowy według stawek określonych w Cenniku.

  4.7. Pozycjonowanie lub publikacja nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Kołomnie odpowiedniej Opłaty.

  4.8. Powyższe Usługi o pozycjonowanie lub umieszczenie określonych treści Usługodawcy w Platformie zawierane są na czas określony, wyznaczony Okresem abonamentowym, wskazanym w Cenniku. Okres abonamentowy rozpoczyna się z chwilą publikacji treści na Platformie, zgodnie z zakupioną Usługą.

  4.9. Kołomnie przed wygaśnięciem publikacji Taga lub innej Usługi, przesyła na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail powiadomienie o kończącym się Okresie abonamentowym dla poszczególnych Tagów lub innych Usług. Usługodawca w celu przedłużenia publikacji poszczególnych Tagów lub innej Usługi na kolejny Okres abonamentowy, musi uiścić kolejną Opłatę zgodnie z Cennikiem. Jeżeli Opłata nie zostanie uiszczona, Tag zostanie usunięty z Konta Usługodawcy lub świadczenie Usługi zostanie zakończone, wraz z upływem ostatniego dnia Okresu abonentowego.

  4.10. Tag lub materiał dostarczony przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi, może być usunięty przez Kołomnie w każdej chwili, jeżeli narusza on cudze prawa lub uzasadnione prawnie interesy, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Usługodawcy nie przysługuje z tego tytułu zwrot płatności.

 5. NEWSLETTER

  5.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Kołomnie na rzecz Usługodawców.

  5.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia taką Usługę za pomocą formularza dostępnego na stronie Kołomnie poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a następnie uaktywnia przycisk „subskrybuj”.

  5.3. Z chwilą aktywowania przycisku „subskrybuj”, pomiędzy Kołomnie a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

  5.4. Usługodawca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres e-mail kontakt@kolomnie.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 6. CENY I PŁATNOŚĆ

  6.1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Kołomnie w ramach Platformy jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik lub ustalenia Stron i wybrany przez Usługodawca zakres przedmiotowy Usługi jak i czas trwania Okresu abonamentowego. Ceny podane w Cenniku są cenami netto.

  6.2. Kołomnie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie Abonamentowym, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu Abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Usługodawca wraz z początkiem następnego Okresu Abonamentowego.

  6.3. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej i udostępniane są Usługodawcy na jego Koncie.

  6.4. Jeżeli Usługodawca nie uiszcza Opłaty za którąkolwiek Usługę, Kołomnie po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na adres e-mail Usługodawcy, uprawniony jest do zablokowania danej Konta, z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Usługodawca nie ureguluje należności w ponownie wskazanym przez Kołomnie terminie, Kołomnie uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia danych Usługodawcy.

  6.5. Jeżeli Usługodawca notorycznie nie reguluje należności, Kołomnie uprawniony jest do usunięcia Konta bez ponownego wezwania do zapłaty i bez prawa żądania zwrotu dokonanych Opłat.

  6.6. Jeżeli Umowa nie jest wykonywana przez Kołomnie z przyczyn zależnych od niego lub też Opłata została nienależnie pobrana, Usługodawcy może zostać zwrócona Opłata w całości lub części, w ten sposób w jaki została pobrana.

 7. ZMIANA REGULAMINU

  7.1. Kołomnie może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiana niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu Ogólnego. Usługodawcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 7 (słownie: siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeżeli w tym czasie Usługodawca nie wypowie Umowy lub nie usunie Konta, oznacza to, że akceptuje on zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów oraz korzystania Usługodawcy z Usług podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Kołomnie.

  8.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Ogólny.

  8.3. Kołomnie uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług w każdym czasie, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.

  8.4. Kołomnie nie udziela żadnej gwarancji pomocy technicznej i tym samym nie jest zobowiązane do dostarczania Usługodawcy jakiegokolwiek wsparcia, w tym wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z Usług lub Platformy. Na mocy niniejszego Regulaminu nie udziela się żadnych domniemanych licencji.

  8.5. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Kołomnie ma uprawnieniedo wiążącej Usługodawcę interpretacji Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszegoRegulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaśw miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie takinterpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowieńnieważnych.