REGULAMIN USŁUGODAWCY KOŁOMNIE.PL

Do Usługodawcy stosuje się postanowienia dotyczące Użytkowników, zgodnie z Regulaminem Ogólnym, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Niniejszy Regulamin stanowi odpowiednio zmianę lub uzupełnienie Regulaminu Ogólnego. W szczególności, jeżeli w niniejszym Regulaminie pojawiają się pojęcia niewyjaśnione poniżej w definicjach, należy wrócić do treści Regulaminu Ogólnego. Jeżeli jednak w niniejszym Regulaminie istnieje sprzeczność treści z Regulaminem Ogólnym w stosunku do Usługodawcy, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.

Usługodawca może korzystać z Platformy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu Ogólnego i Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Usługodawca nie akceptuje w szczególności Regulaminu, nie może on korzystać z Platformy ani Usług. Akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta z Platformy w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej.

Publikacja Lokalu lub Wydarzenia w ramach Platformy oznacza, iż staje się ono ogólnie dostępne do wglądu dla nieograniczonej liczby osób.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

Konto

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kołomnie; wydzielona indywidualnie Usługodawcy; Konto umożliwia korzystanie z Usług

Newsletter

bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Usługodawcy są informowani o nowościach w ramach Platformy, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Regulamin

niniejszy Regulamin świadczenia Usług na rzecz Usługodawców

Umowa

porozumienie zawierane między Kołomnie a Usługodawcą, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy oraz Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Regulamin Ogólny

niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy i Aplikacji

Tag

znacznik, będący frazą bądź słowem kluczowym dla danego rodzaju usług lub towarów

Usługa/ Usługi

bezpłatne lub odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kołomnie, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy, służących w szczególności publikacji Wydarzeń lub informacji i danych dotyczących Lokali

 

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

  1.1. Kołomnie nie udziela żadnych gwarancji handlowych, oprócz tych wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Kołomnie nie może zagwarantować skuteczności sprzedażowej Lokalu lub Wydarzenia. 

  1.2. Kołomnie może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta i/lub Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  (a) naruszenia przez Usługodawcę warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa;
  (b) podejmowania przez Usługodawcę działań na szkodę innych Usługodawców, osób trzecich lub Kołomnie;
  (c) gdy Kołomnie ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  1.3. Kołomnie o usunięciu Konta/wypowiedzeniu Umowy powiadomi Usługodawcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty e-mail wskazany podczas rejestracji konta na Facebooku, podając jednocześnie podstawę takiego działania.

  1.4. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone na Platformie w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Usługodawcy zostaną usunięte, a Usługodawca utraci do nich bezpowrotnie dostęp.

  1.5. Jeżeli Konto Usługodawcy zostało usunięte przez Kołomnie, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Usługodawcę naruszeń Regulaminu, Kołomnie może odmówić świadczenia na rzecz tego Usługodawcy jakichkolwiek dalszych Usług.

  1.6. Kołomnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej i odpowiedzialność Kołomnie zawsze ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Usługodawcę strat. 

 2. KONTO USŁUGODAWCY 

  2.1. W celu założenia Konta, Usługodawca dopełnia procedury rejestracji za pomocą wtyczki Facebook. Z chwilą potwierdzenia przez Kołomnie dokonania rejestracji poprzez powiadomienie na Facebooku, pomiędzy Kołomnie a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.  

  2.2. W niektórych przypadkach Lokal lub Wydarzenie jest tworzone w ramach Platformy automatycznie, poprzez integrację Platformy z zewnętrznymi serwisami. Jeżeli dany podmiot jest właścicielem Lokalu lub organizatorem Wydarzenia, może zwrócić się do Kołomnie w celu nadania mu uprawnień administratora w stosunku do takiego Lokalu lub Wydarzenia. Po przyznaniu mu takiego statusu przez Kołomnie, tworzone jest mu Konto, a on sam staje się Usługodawcą.

  2.3. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, Użytkownik oświadcza, iż działa na zlecenie podmiotu (firmy) wskazanego w formularzu rejestracyjnym i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz danego podmiotu (firmy). Konto zakładane jest pod warunkiem uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa jest nieważna.

  2.4. Kołomnie jest uprawnione do weryfikacji umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy, w szczególności poprzez prośbę o przesłanie dodatkowych informacji weryfikacyjnych.

  2.5. Usługodawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Kołomnie.

  2.6. Umowa o prowadzenie Konta może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w każdej chwili, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Usługodawca posługiwał się w momencie rejestracji Konta). Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Kołomnie.

  2.7. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy. Usuwając Konto, Usługodawca zrzeka się dalszego korzystania z Usług, również opłaconych. Niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku usunięcia Konta przez Kołomnie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

  2.8. Kołomnie może również usunąć Konto, w ramach którego nie było aktywności przez okres nie krótszy niż 3 (trzy) tygodnie. Informację o usunięciu Konta z powodu braku aktywności, Usługodawca otrzyma na adres e-mail, którym Usługodawca posługiwał się w momencie rejestracji Konta. Kołomnie cofnie usunięcie Konta, jeżeli Usługodawca niezwłocznie odwoła się od tej decyzji, wskazując powód, dla którego Lokal lub Wydarzenie powinno być utrzymane w ramach Platformy. 

 3. KONTO USŁUGODAWCY 

  3.1. Usługodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach jego Konta, jak i za jego pośrednictwem oraz przez programy afiliacyjne lub partnerskie Usługodawcy. W szczególności jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Kołomnie i wobec osób trzecich za publikowane informacje lub materiały oraz za szkody wynikłe z korzystania z takich informacji i materiałów lub rozporządzania nimi. Jeżeli więc Usługodawca zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kołomnie. 

  3.2. Kołomnie agreguje publiczne treści, informacje oraz materiały o Usługodawcach, Lokalach i Wydarzeniach, oraz odnośniki z nimi powiązane automatycznie. Kołomnie nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

 4. USŁUGI PŁATNE  

  4.1. Kołomnie oferuje płatną Usługę w postaci możliwości samodzielnego dodawania Tagów przez umożliwienie dodania odpowiednich fraz tekstowych w Koncie administratora Usługodawcy. 

  4.2. Każdorazowe dodanie przez Usługodawcę jednego Taga powoduje automatyczne naliczanie opłat.

  4.3. Jednorazowa opłata za zamieszczenie jednego Taga wynosi 5 zł (pięć złotych) netto. Tag zostanie opublikowany niezwłocznie z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Kołomnie.

  4.4. Opłata uiszczana jest za opublikowanie Taga i utrzymywanie jego publikacji przez jeden rok.

  4.5. Usługodawca może w ramach Platformy dodawać nieograniczoną liczbę Tagów.

  4.6. Kołomnie przed wygaśnięciem publikacji Taga przesyła na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail powiadomienie o kończącym się abonamencie dla poszczególnych Tagów. Usługodawca w celu przedłużenia publikacji poszczególnych Tagów na kolejny rok, musi uiścić kolejną opłatę. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona, Tag zostanie usunięty z Konta Usługodawcy wraz z upływem ostatniego dnia roku.

  4.7. Umowa o abonament jest zawierana na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

  4.8. Tag może być usunięty przez Kołomnie w każdej chwili, jeżeli narusza on cudze prawa lub uzasadnione prawnie interesy, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Usługodawcy nie przysługuje z tego tytułu zwrot płatności.

  4.9. Ceny z tytułu usług płatnych mogą ulec zmianie, o czym Usługodawca zostanie poinformowany. Warunki świadczenia usług płatnych przez Kołomnie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Usługodawcy, który zawarł umowę abonamentową na dotychczasowych warunkach.  

 5. NEWSLETTER  

  5.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Kołomnie na rzecz Usługodawców. 

  5.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia taką Usługę za pomocą formularza dostępnego na stronie Kołomnie poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a następnie uaktywnia przycisk „subskrybuj”.

  5.3. Z chwilą aktywowania przycisku „subskrybuj”, pomiędzy Kołomnie a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

  5.4. Usługodawca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres e-mail kontakt@kolomnie.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.  

 6. ZMIANA REGULAMINU 

  6.1. Kołomnie może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiana niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu Ogólnego. Usługodawcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 7 (słownie: siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeżeli w tym czasie Usługodawca nie wypowie Umowy lub nie usunie Konta, oznacza to, że akceptuje on zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń. 

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów oraz korzystania Usługodawcy z Usług podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Kołomnie. 

  7.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Ogólny.

  7.3. 7.5. Kołomnie uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług w każdym czasie, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.

  7.4. Kołomnie nie udziela żadnej gwarancji pomocy technicznej i tym samym nie jest zobowiązane do dostarczania Usługodawcy jakiegokolwiek wsparcia, w tym wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z Usług lub Platformy. Na mocy niniejszego Regulaminu nie udziela się żadnych domniemanych licencji. 


Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Kołomnie ma uprawnienie do wiążącej Usługodawcę interpretacji Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.