POLITYKA PRYWATNOŚCI KOŁOMNIE

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część REGULAMINU OGÓLNEGO USŁUG KOLOMNIE.PL z dnia 1/07/2017 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Niniejsza Polityka jest obowiązująca także dla wszelkich innych naszych stron publikujących niniejszą Politykę oraz Aplikacji. Niniejsza Polityka nie obowiązuje stron ani serwisów publikujących inne oświadczenia.

 1. DANE OSOBOWE

  1.1.Dane osobowe przekazywane przez Ciebie przetwarzane są przez Kołomnie (tj. Kolomnie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2c/240, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000553055 o numerze NIP 7010477977), które jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontakt z nami może odbywać się w szczególności mailowo przez adres e-mail: kontakt@kolomnie.pl.

  1.2.Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Ciebie, a następnie przesłanych nam za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć Twojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nazwy użytkownika (lub pseudonimu), adresu IP komputera, wizerunku, geolokalizacji.

  1.3.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym świadczenia usługi Newsletter, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, działań marketingowych Usług Kołomnie, rozstrzygania sporów, oceny zainteresowania naszymi usługami oraz w przypadku posiadania wyraźnej zgody ze strony Użytkowników, na potrzeby informowania Użytkowników o usługach i aktualizacjach, podejmowania dalszych działań z myślą o Użytkowniku zgodnie z informacją przekazywaną w chwili pozyskiwania danych, łączenia informacji dotyczących Użytkownika z informacjami uzyskanymi od innych podmiotów i wykorzystania ich w celu ulepszenia i personalizacji Usług.

  1.4.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Kołomnie.

  1.5.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3. jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.

  1.6.Twoje dane osobowe powierzane są jedynie w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kołomnie, firmie hostingowej oraz firmie zarządzającej wysyłką Newslettera. Dane osobowe zgromadzone przez Kołomnie mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

  1.7.Udostępnienie Twoich danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za Twoją wcześniej wyrażoną zgodą. Jednak dane z Twojego Profilu są publiczne i mogą być udostępniane są innym użytkownikom Usług.

  1.8.Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do
  (a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Kołomnie,
  (b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  (c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  1.9.W przypadku uzyskania przez Kołomnie wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Kołomnie może przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności.

 2. INNE DANE

  2.1.Platforma może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł na Platformę przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

  2.2.Aplikacja może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, GeoIP, model i system operacyjny Twojego urządzenia mobilnego oraz querry zapytania. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Aplikacji i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

  2.3.Na podstawie adresu IP urządzenia lub sieci, przez Ciebie używanych do nawiązania połączenia z Platformą, przy użyciu publicznie dostępnej bazy danych GeoIP, uzyskujemy Twoje współrzędne geograficzne, tak aby wyświetlić Lokale i Wydarzenia z naszej bazy Usługodawców. Twoja lokalizacja nie jest pokazywana ani udostępniana innym Użytkownikom. Lokalizacja jest możliwa, ponieważ została włączona funkcja przekazywania tych informacji do Platformy lub Aplikacji w odpowiednich ustawieniach prywatności w Twoim urządzeniu. Ustawienia prywatności w Twoim urządzeniu można zmienić w dowolnym momencie, wyłączając opcję przekazywania tych informacji do Platformy lub Aplikacji.

  2.4.Powyższe dane mogą być przez nas gromadzone i wykorzystywane do ustalenia sposobu korzystania z Platformy i Aplikacji, a co za tym idzie dostosowania jej do wymagań Użytkowników i optymalizacji funkcjonalności.

  2.5.Dane te anonimizujemy i przechowujemy w sposób, który uniemożliwia identyfikację Użytkowników.

  2.6.Okres przechowywania danych jest możliwie najkrótszy i uzasadniony zapewnieniem prawidłowego dostępu do funkcjonalności Platformy i Aplikacji.

 3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

  3.1.Twoje dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Kołomnie stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Kołomnie z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Wykorzystujemy technologię secure socket layer (SSL), która ma za zadanie szyfrowanie transmisji informacji wymienianych pomiędzy Twoją przeglądarką lub zainstalowaną Aplikacją i naszą stroną.

  3.2.Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu lub zalogowanie przez jeden z portali społecznościowych. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje wyłącznie w formie zaszyfrowanej.

  3.3.Jednocześnie Kołomnie wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 4. COOKIES

  4.1.Platforma korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej, zwykle zawierające adres Platformy, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

  4.2.Wykorzystujemy dwa rodzaje cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji Twojej przeglądarki oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.

  4.3.Na podstawie plików cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

  4.4.Nasze cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

  4.5.Wykorzystujemy cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika i utrzymywania sesji; dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji, rozpoznanie Twojego urządzenia, zapamiętanie ustawień wybranych przez Ciebie; zapewniające bezpieczeństwo danych; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

  4.6.Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, instagram.com, yelp.com, forsquare.com, twitter.com, facebook pixel, hotjar.

  4.7.Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, oraz możesz samodzielnie też usunąć zapisane na Twoim urządzeniu cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

  4.8.Szczegółowe informacje o obsłudze cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 5. INNE SERWISY

  5.1.Platforma połączona jest z innymi serwisami internetowymi podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując Lokale i Wydarzenia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Podkreślamy więc, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie na naszej Platformie i w ramach naszej Aplikacji. W przypadku korzystania z serwisu podmiotu trzeciego, powinieneś zapoznać się ze stosowaną przez niego polityką prywatności.