avatar

Set-Point.pl Statystyka i Livescore

Brak ocen

Sprawdzony

Aktualne Info

Szybko odpowiada

Podstawowe informacje

,
Lokal czynny 24hkeyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Napisz do nas

W skrócie

Brak filtrów

O firmie

Se­t-Po­int.pl to kompletny zestaw oprogramowania do rejestracji i analizy statystycznej meczów tenisa ziemnego

Oprogramowanie Se­t-Po­int Mo­bi­le da­je moż­li­wość ła­twe­go i szyb­kie­go wpro­wa­dza­nia prze­bie­gu spo­tka­nia przy uży­ciu smart­fo­na. Prze­bieg spo­tka­nia na ży­wo umiesz­cza­ny jest automaycznie na stro­nie wyniki.se­t-po­int.pl, gdzie śle­dzić go mo­że po­zo­sta­ła w do­mu ro­dzi­na i zna­jo­mi. Opra­co­wa­li­śmy se­t-po­int.pl z my­ślą o mło­dych za­wod­ni­kach gra­ją­cych w te­ni­sa ziem­ne­go oraz oso­bach z ich oto­cze­nia. Na­szą in­spi­ra­cją by­ła ob­ser­wa­cja ro­dzi­ców w trak­cie roz­gry­wa­nia me­czu przez dzie­ci. Wła­sne, ze­bra­ne na wie­lu tur­nie­jach do­świad­cze­nia zo­sta­ły uzu­peł­nio­ne o uwa­gi tre­ne­rów i in­struk­to­rów. Prze­ka­za­li­śmy po­przed­nie wer­sje opro­gra­mo­wa­nia do te­stów ro­dzi­com za­wod­ni­ków. Uwa­gi oka­za­ły się nie­zwy­kle cen­ne i zna­la­zły za­sto­so­wa­nie w naj­now­szej wer­sji. Zde­cy­do­wa­li­śmy się na po­łą­cze­nie sił osób zwią­za­nych pro­fe­sjo­nal­nie z te­ni­sem ziem­nym oraz zwią­za­nych z ryn­kiem IT. Za­ło­ży­li­śmy spół­kę z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią Set Po­int So­ftwa­re z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu. Wy­ni­kiem na­szych prac są apli­ka­cja oraz por­tal wyniki.se­t-po­int.pl.

Opinie

Dodaj opinię
Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.